11817 өг-бүлеге социал дузаны чедирген – Тува Пресс
НовостиОбщество

11817 өг-бүлеге социал дузаны чедирген

«2021-2023 чылдарда Тываның хамаатыларынга социал деткимче» республиканың программазы езугаар, бо чылын 1978 өг-бүле дузаламчыны алыр.

Бо чылын «Социал картофель» губернатор төлевилелче 1286,8 муң рубль көрдүнген. Картофель үрезин садарынга 1063392 рубльди, ногаа культураларының үрезининге – 223200 рубльди үндүрер. Көрдүнген ол акша-хөреңги-биле 41 тонна 825 кил картофель үрезинин база ногаа культураларының 1240 түүн садар. Ында морковь, свекла, огурец, кабачок, редис, укроп, петрушка база согуна үрезиннерин кирген.

Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының дыңнатканы-биле алырга, 18 муниципалдыг тургузугларда 20220 кил хемчээлдиг картофель үрезини бар. Яамының албан черлери хамаатылардан билдириишкиннерни хүлээп, төлевилел киржикчилериниң түңнел даңзызын тургузуп турар.

«Социал картофель» губернатор төлевилели 2015 чылдан эгелээнин сагындыраал. Программа эвээш орулгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг, республикада доктааткан амыдырап-чурттаарының кудуку деңнелинден эвээш орулгалыг чааскаан чурттап турар кижилерге социал дузаны чедирерип турар.

Амыдыралдың берге байдалындан өг-бүлени үндүрери, чаа ажаап алган аъш-чем-биле чыл дургузунда бодун хандырттынарын, күш-ажылчы байдалын көдүрери, дузалал ажыл-агыйын тургузуп алырынга харыысалгазын бедидерин чедип алыр сорулга салдынган.

Муниципалдыг тургузуглар херээженнер чөвүлелдери база идепкейжилер сорулгаларны чедип алыр дээш, библиотекаларга база культура бажыңнарынга ногааны өзүм кылдыр тарыырынга база ажаап-суггарарынга мастер-класстарны, лекцияларны, өөредиглерни төлевилел киржикчилеринге эрттирип турар.

«Өг-бүлелер-биле социал керээлерни чарып, хууда программаны ажылдап кылыр. Өг-бүле бүрүзү ортумаа-биле 3-тен 9 шоодай картофель дүжүдүн ажаап ап, кыжын чиир ногаа аймаан курлавырлап ап турары эки» – деп, Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының специализи дыңнаткан.

2015-2020 чылдарда төлевилел боттанылгазынче 5 сая ажыг рубльди үндүрүп, 11817 өг-бүлеге социал дузаны чедирген.

ТуваМедиаГрупп

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Новости

Популярные записи

Меню